Forsiden til Norsk Schapendoesklubb
    Klubbens historie
    Styret og komitèer
    Distriktskontakter
    Lover og retningslinjer
    Strategidokument
    Kontakt oss
    Bli medlem
    Årsmøte
    Informasjon fra styret
    Butikken
    SchapendoesPosten
    Følg oss på Facebook  Kontakt oss
    Bli medlem
    Kontakt oss

 
 Du er her:  Forsiden : Klubben : Lover og retningslinjer

Lover og retningslinjer

Lover for Norsk Schapendoesklubb

stiftet 2.juni 2002
 Vedtatt av årsmøtet den 24 mars 2019. Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den [ ]

Kap. 1 Innledende bestemmelser
§1-1 Organisasjon og virkeområde 
Klubbens navn er Norsk Schapendoesklubb, og forkortes til NSK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse. 
Klubben omfatter rasen Schapendoes,
Klubben har verneting i Oslo. 
§1-2 Formål 
Norsk Schapendoesklubb har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av Schapendoesen. Norsk Schapendoesklubb skal også arbeide for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet. 
§1-3 Definisjoner  
Klubbens organer:
- Årsmøtet 
- Ekstraordinært årsmøte 
- Styret  
- Valgkomite   
§ 1-4 Tilknytning og organisering
Norsk Schapendoesklubb er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i klubbens lover.  
Norsk Schapendoesklubb skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldene lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen. 

 
 Kap. 2 Krav til medlemskap
 §2-1 Medlemskap
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser. 
Medlemmene er forpliktet til å støtte Norsk Schapendoesklubb og NKKs virksomhet samt å følge Norsk Schapendoesklubb og NKKS lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.
Klubben har hoved- og husstandsmedlemsskap. Husstandsmedlemsskap betinger samme adresse som hovedmedlemmet.
§ 2-2 Opphør av medlemskap 
Medlemskap i klubben opphører ved: 
a) Utmeldelse skjer som hovedregel via «Min Side» på NKK.no, alternativt skriftlig (brev eller epost) til klubben 
b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
c) Strykning på grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7
§2-3 Medlemskontingent  
Alle enkeltmedlemmer betaler klubbkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte.  Medlem har ingen rettigheter før kontingenten er betalt.  
§ 2-4 Disiplinærreaksjoner   
NKKs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet. 

 
Kap. 3 Organisasjon
§3-1 Høyeste myndighet   
Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen utgangen av mars.
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsing av klubben (krever 3/4 flertall)
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet. 
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet. 
Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke alminnelig flertall (50 % + 1, blanke stemmer teller ikke) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd alminnelig flertall.  Ved personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer).
Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.
§3-2 Møte og stemmerett 
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten i det år årsmøtet avholdes og har vært medlem i minst 4 uker har møterett og stemmerett på årsmøtet. 
Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap. 
Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.
Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt.   Forhåndsstemmer kan kun benyttes ved personvalg. Forhåndsstemmer skal sendes inn eller leveres i samsvar med den instruks som valgkomiteen fastsetter for det aktuelle valget. Det skal sikres anonymitet ved mottak av forhåndsstemmer.
Antall fullmakter pr. fremmøtte medlem er 2.
På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett. 
§3-3 Innkalling
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel.
Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 2 ukers frist. Innkallingen skal sendes, enten pr post, e-post, i medlemsblad eller publiseres på klubbens nettsider. 
Med innkallelsen skal følge:
 • < >< >Regnskap med revisors beretning –
 • Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet.
 • Forslag fra medlemmene må være styret i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.
 • Budsjett for neste år
 • Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 4 uker før møtedato.
 §3-4 Årsmøtets oppgaver. 
Årsmøtets oppgaver er å: 
 1. Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, inklusiv forhåndsstemmer/fullmakter, innkallingen og saksliste, samt å gi observatører rett til å være til stede.
 2. Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
 3. Behandle årsberetning
 4. Godkjenne regnskap med revisors beretning
 5. Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.
 6. Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
 7. Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år
 8. Velge: -
 9. Leder for 2] år
 10. Nestleder for 2 år
 11. 3 styremedlemmer for 2 år
 12. 2 varamedlemmer for 1 år
 13. Revisor med vararevisor for 2 år.
 14. Valgkomite med Leder og 2 øvrige medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentant for 1 år
Ved behov bør det ved valg settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret.
Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/ Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.
Kun saker oppført på sakslisten kan behandles.
Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt. Likevel kan det gjøres unntak når det ikke foreligger kandidater eller at kandidater eller tillitsvalgte trekker seg. Unntaket er begrenset til to verv.
Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til valg.

 
§3-5 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 25% av medlemmene forlanger det.
Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.  
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles.
Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte kan behandles. Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt. 
Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 7 dager før ekstraordinært årsmøte.  Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 dager før ekstraordinært årsmøte. 
Kap. 4 Styret
§4-1 Styrets myndighet 
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.  
§4-2 Vedtak og representasjon 
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall (50 % + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er forslaget forkastet. 
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.
Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.  
§4-3 Styrets oppgaver er å 
 • lede klubben mellom årsmøtene
 • avholde årsmøte
 • drive klubben i samsvar med klubbens formål
 • gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
 • oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer, avlsråd og redaktør
 • søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK regionen
 • velge/oppnevne sekretær og kasserer innen- eller utenfor styret
 • Eventuelt oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte
 

 
Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer
§5-1 Valgkomite  
Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 1 varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes. 
§5-2 Revisor 
Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet. Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.
Kap. 6 Diverse bestemmelser
§6-1 Lovendringer  
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.
§6-2 Tolking av lovene 
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf NKKs lover §6-1.29
§6-3 Oppløsning 
For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte. Vedtaket må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer avgjørelsen om oppløsning i kraft. 
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.
§6-4 Flertallsdefinisjoner 
Simpelt flertall
 • Flest stemmer
Alminnelig flertall
 • • 50 % + 1 av de avgitte stemmer
 • • Blanke stemmer teller ikke
Absolutt flertall 
 • • 50 % + 1 av de avgitte stemmer
 • • Blanke stemmer teller
Kvalifisert flertall
 • • 2/3, 3/4 eller annet vedtektsfestet flertall
 • • Blanke stemmer teller
 • • Bruk er vedtektsfestet
Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler

**********************************************************************************
PDF
 
 Gå til forsiden
Norsk Schapendoesklubb,   - kontakt oss
© 2019  Din Dataløsning EPS | Firmawebben | Rasehund   -  logg inn   -  Webmail