Forsiden til Norsk Schapendoesklubb
    Klubbens historie
    Styret og komitèer
    Distriktskontakter
    Lover og retningslinjer
    Strategidokument
    Kontakt oss
    Bli medlem
    Årsmøte
    Informasjon fra styret
    Butikken
    SchapendoesPosten
    Følg oss på Facebook  Kontakt oss
    Bli medlem
    Kontakt oss

 
 Du er her:  Forsiden : Klubben : Lover og retningslinjer

Lover og retningslinjer

 Lover som er iht. NKKs nye lovmal, 
vil bli behandlet og vedtatt på klubbens Årsmøtet 2019.  


 Lover for Norsk Schapendoesklubb
 
 Obligatorisk lovmal for Norsk Kennel Klubs medlemsklubber
 
Lover for Norsk Schapendoesklubb stiftet 2.juni 2002.
 
Vedtatt av årsmøtet den 18.mars 2012.
 
Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den[ ]
 

Kap 1 Innledende bestemmelser
 
§1-Organisasjon og virkeområde
 
Klubbens navn er Norsk Schapendoesklubb, og forkortes til NSK. Klubben er selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet. Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel Klub (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser, (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs Hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.
 
Klubben omfatter rasen Schapendoes. Klubben har verneting i Oslo.
 
 
§1-2 Formål
 • Ivareta hundens og hundeholdets interesser i Norge.
 • Fremme positive aktiviteter med Schapendoes og utviklingen av Schapendoesen.
 • Arbeide for etisk og praktisk riktig behandling av hunder
 • Påse at avl av schapendoes skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, rasetypiske bruksegenskaper og sunnhet. 
 
 §1-3 Definisjoner
 
Klubbens organer:
 
Årsmøtet
Ekstraordinært årsmøte
Styret
Valgkomite
 
 
Kap 2 Medlemskap og krav til dette
 
§2-1 Medlemskap
 
Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller
hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben. Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag til NKKs Appellutvalg.
 
§2-2  Medlemskontingent
Alle enkeltmedlemmer skal betale en grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskap, samt klubbkontingent, fastsatt av klubbens årsmøte. Klubben har hoved- og familiemedlemskap. Familiemedlemskap betinger samme adresse som hovedmedlemmet.
 
Medlem har ingen rettigheter før full kontingent er betalt.
 
 §2-3 Medlemsplikter
 
Medlemmene er forpliktet til å støtte NSK og Norsk Kennel Klubs virksomhet samt å følge NSK og Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er offentliggjort av Norsk Kennel Klub eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.
 
§2-4 Opphør av medlemskap
 
Medlemskap i klubben opphører ved:
 1. Utmeldelse
 2. Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben
 3. Strykningpå grunn av manglende betaling av grunnkontingent til NKK
 4. Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover Kap. 7
 
 §2-5 Disiplinær reaksjoner
 
Norsk Kennel Klubs lover Kap.7 Disiplinærreaksjoner m.m gjelder i sin helhet.
 
 
Kap 3 Organisasjon
 
§3-1 Høyeste myndighet
 
Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet og avholdes hvert år innen utgangen av mars.
 
Årsmøtet fatter sine vedtak med alminnelig flertall av fremmøtte stemmer, med unntak av lovvedtak (som krever 2/3 flertall) og beslutning om oppløsning av klubben (som krever                                                                                                              flertall).
 
I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet .
 
Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet. Det kan alltid kreves skriftlig avstemning.

§3-2 Møte og stemmerett
 
Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingenten for det år årsmøtet avholdes har møterett og stemmerett på årsmøtet. Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.
 
Alle medlemmer over 15 år har fulle medlemsrettigheter og er valgbare til verv i klubben. Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt.
Forhåndsstemmer kan kun benyttes ved personvalg. Antall fullmakter pr. fremmøtte medlem er 1. 
 
På klubbens årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

§3-3 Innkalling
 
Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 8 ukers varsel. Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 3 ukers frist.
 • Innkallingen skal sendes medlemmet direkte, enten pr post, e-post eller i adressert medlemsblad.
Med innkallelsen skal følge:
 • Dagsorden
 • Årsberetning
 • Regnskap med revisors beretning
 • Budsjett for neste år
 • Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende/poststemplet senest 6 uker før møtedato.
 • Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styret ihende/poststemplet senest 6 uker før møtedato.
 
§3-4 Årsmøtets oppgaver.
 
Årsmøtets oppgaver er å:
 1. Godkjenne  eller  nekte  stemmerett  for  medlemmer   og  forhåndsstemmer,   innkallingen  og dagsorden, samt å gi observatører rett til å være tilstede.
 2. Oppnevne møteleder, referent, tellekorps ved behov og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
 3. Behandle årsberetning .
 4. Godkjenne regnskap med revisors beretning.
 5. Godkjenne budsjett for neste år.
 6. Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens dagsorden. På dagsorden skal det i tillegg til rettidig fremmede forslag alltid stå behandling av kontingent. Benkeforslag er ikke tillatt.
 7. Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
      h.  Velge:
           Leder for 2 år
           Nestleder for 2 år
           3 styremedlemmer for 2 år
           2 varamedlemmer for 1 år
           Revisor med vararevisor for 2 år
            Valgkomite med Leder og 2 medlemmer for 2 år, samt 1 vararepresentant for 1 år
 
Personer som er dømt for dyremishandling etter "Lov om dyrevelferd" kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv iklubben.
 
Kun saker oppført på dagsorden kan behandles, benkeforslag er ikke tillatt. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg.

§3-5 Ekstraordinært årsmøte
 
Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10 % av medlemmene forlanger det.
 
Møtet innkalles med minst 14 dagers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles. Kun de oppgitte saker eller forslag kan behandles. Endringsforslag til saker på dagsorden kan fremsettes under årsmøtet,dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.
 
Reglene for ordinært årsmøte gjelder for øvrig så langt de passer.
 
 
Kap 4 Styret m.v.
 
§4-1Styret
 
Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene.
 
 §4-2 Vedtak og representasjon
 
Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene, inkludert leder eller nestleder, er til stede.
 
Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres protokoll over styremøtene og de skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.
 
§4-3 Styrets oppgaver
er å lede klubben mellom årsmøtene,
avholde årsmøte, 
drive klubben i samsvar med klubbens formål,
gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet,
oppnevne komiteer og representanter for klubben,
og utarbeide retningslinjer for særkomiteer, avlsråd og redaktør.
Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber via den lokale NKK-regionen
Velge/oppnevne sekretær og kasserer
Oppnevne representant til NKK-regionen
 
 
Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer
 
§5-1Valgkomite
 
Valgkomiteen består av Leder og 2 medlemmer, samt 1varamedlem. Leder har ansvar for komiteens arbeid. Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.
 
§5-2 Revisor
 
Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.
 
Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.
 
 
 Kap.6 Diverse bestemmelser
 
§6-1 Lovendringer
 
Lovendringer kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall. Lovene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.
 
§6-2 Tolking av lovene
 
NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse lovene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK jf Norsk Kennel Klubs lover §6-1.
 
§6-3 Oppløsning
 
For å oppløse klubben kreves det minst flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst flertall. Først etter annen gangs vedtak trer beslutningen om oppløsning i kraft.
 
Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøte noe spesielt tilfaller midlene NKK.

**********************************************************************************
 
 Gå til forsiden
Norsk Schapendoesklubb,   - kontakt oss
© 2019  Din Dataløsning EPS | Firmawebben | Rasehund   -  logg inn   -  Webmail